گردش در سایت


مشخصات ثبتی فن آوران داده افزار کارا

نام و نوع شرکت: شرکت فنی و مهندسی فن آوران داده افزار کارا با مسئولیت محدود
شماره ثبت: ۲۵۵۰۵۱
موضوع شرکت: تولید نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، طراحی و تولید سخت افزار
مرکز اصلی شرکت: اراک - سه راه ابوذر - جنب شرکت سهامی فرش ایران (بیشتر)
مدیران شرکت: حمیدرضا محمدی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره