گردش در سایت


راهکارهای قابل عرضه از سوی کارا

آنچه در این بخش به عنوان راهکارهای قابل عرضه از سوی فن آوران داده افزار کارا ارائه گردیده است، در واقع بخشی از تجربیات گذشته کارا را به نمایش می گذارد که در جریان تولید محصولات آماده این شرکت به دست آمده است. از این رو اگر پروژه نرم افزاری شما در قالبهای ارائه شده نمی گنجد و در پی یافتن یک مجری مناسب برای آن هستید - به ویژه اگر انجام آن نیازمند تخصصهای کمیاب و کار علمیست - باز هم ما را به عنوان یک گزینه توانمند و قابل اعتماد در نظر داشته باشید. علاوه بر آن در صورت لزوم می توانید طراحی و پیاده سازی بستر شبکه کامپیوتری مورد نیاز را برای پروژه هایی که به ما می سپارید به خود ما واگذار کنید.