گردش در سایت


عرضه ویرایشهای جدید نرم‌افزارهای کنتورخوانی گاز کارا
۲۳ بهمن ماه ۸۴

ویرایش ۱.۰.۲.۸ نرم‌افزار مدیریت کنتورخوانی گاز کارا عرضه گردید. تغییرات مهم این نرم‌افزار شامل اضافه شدن پشتیبانی دستگاه Symbol MC3000 و بهینه‌سازیهایی در رابط کاربری آن است.

ویرایش ۱.۱.۲ برنامه کنتورخوانی گاز کارا برای دستگاه Symbol PDT 3100 نیز عرضه گردید. این ویرایش، دربردارنده یک رفع اشکال نسبت به نسخه ۱.۱.۱ است و توصیه می‌شود شرکتهای گازی که از نسخه ۱.۱.۱ استفاده می‌کنند جهت اطمینان از عدم بروز مشکلات بعدی نسبت به بروزرسانی دستگاههای خود اقدام نمایند.